Dynamic Pricing

W większości przypadków zarządzanie polityką cen, opłat i prowizji realizowane jest w banku w podejściu silosowym - skoncentrowane na jednym systemie, czasem linii biznesowej. Ogranicza ono skupienie się na wartości relacji z klientem w czasie. Banki stają przed koniecznością obsługi zależności pomiędzy produktami i usługami, wsparcia cross- i up-sellingu oraz skróceniu wprowadzania nowej oferty na rynek. Złożone struktury klienckie uniemożliwiają pełny ogląd portfela co w konsekwencji prowadzi do nieśledzonych wycieków finansowych, a tym samym znacząco obniża osiąganą zyskowność na kliencie.

Brak spójnej polityki cenowej banku postrzegane jest przez jego klientów jako przejaw ignorowania ich faktycznych potrzeb. Klient indywidualny oczekuje spersonalizowanej oferty produktowej dostępnej multikanałowo, najlepiej bez konieczności wizyty w placówce banku. Klienci segmentu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa) wymagają nie tylko jednej, jednoznacznej faktury za wykonane usługi bankowe, lecz także dążą do optymalizacji kosztowej uzyskiwanej często poprzez wykorzystanie bundli produktowych. Podmioty korporacyjne znów, jako duże instytucje żądają kompleksowego zarządzania relacją klient-bank, gdzie optymalizacja kosztów oraz dostępność usług jest czymś naturalnym. Szczególne warunki kontraktowe wymagają od banku posiadania odpowiednich narzędzi służących budowaniu spójnej oferty produktowej. Brak należytego wsparcia narzędziowego skutkować może błędnym modelem kosztowym, a w konsekwencji realnymi stratami banku, również wizerunkowymi. Dzięki dostępnym na platformie Dynamic Pricing analizom „what if” możliwe staje się budowanie złożonych scenariuszy testowych w celu weryfikacji przyjętych założeń kosztowych w wybranym horyzoncie czasowym. Zarządzanie ceną dla złączonej grupy produktów bankowych pozwala osiągnąć wyższą całkowitą rentowność w każdym wybranym segmencie klienta oraz grupie produktowej.

Dynamic Pricing to odpowiedź firmy Finture na rosnące potrzeby banków w zakresie centralnego zarządzania ceną produktów.